Invocations

Part 1: I?e Oluwa

I?e Oluwa, Kole Baje O
I?e Oluwa, Kole Baje O
Kole Bage O, Hole Baje O
I?e Oluwa, Kole Baje O

Part 2: Elegua

Elegua-go, Elegua-go anya
Elegua-go, Elegua-go anya
Ala Roye Masan-gio (Elegua-go anya)
Ala Roye Masan-gio (Elegua-go anya)
Ala Roye Masan-gio (Elegua-go anya)

Part 3: Hey-Ya-Hey

Hey-ya-hey-ya, Hey-ya-hey-ya, Hey-ya-hey-ya, Hey-ya-hey-yan-da
Hey-ya-hey-ya, Hey-ya-hey-ya, Hey-ya-hey-ya, Hey-ya-hey-yan-da

Part 4: Hunab-ku

Hunab-ku He Te Yo
Hunab-ku He Te Yo
He Te Yo, He Te Yo
Hunab-ku He Te Yo